Duálne vzdelávanie

FINIT WOOD, s.r.o.
Čeľadince 2
956 16 Čeľadince

 

Stredná odborná škola drevárska
Pílska 7
95501Topoľčany

 

ponúka

pre žiakov deviatych ročníkov Základných škôl možnosť absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania

v učebnom odbore 3355 H stolár
a študijnom odbore 3341 K operátor drevárskeja nábytkárskej výroby.

Čo môže získať uchádzač,ktorý sa prihlási? 
-         Učenie prácou vo výrobnej spoločnosti a nie len v školskej lavici alebo dielni.
-         Vzdelávanie pod vedením odborného inštruktora s dlhoročnými praktickými skúsenosťami.
-         Zjednodušený prechod zo školy do pracovného prostredia.
-         Finančné ohodnotenie vykonanej produktívnej práce.
-         Možnosť privyrobenia si aj počas prázdnin.
-         Po úspešnom absolvovaní štúdia má uchádzač možnosť zotrvať v pracovnom pomere v spoločnosti FINIT WOOD, s.r.o.
-         Zručnosti a znalosti v širokej škále výrobných procesov (viac o spoločnosti FINIT WOOD s.r.o. nájdete na www.finit.sk)
-         Stredná odborná škola drevárska uprednostní pri prijímaní na štúdium žiakov, ktorých zamestnávateľ prijal na odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania. 

Ako sa prihlásiť?

Stačí poslať žiadosť o prijatie na odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania
e-mailom na benacka@finit.sk alebo poštou na adresu sídla zamestnávateľa: FINITWOOD, s.r.o., Čeľadince 2, 956 16 Čeľadince. Na základe žiadosti bude záujemca o duálne vzdelávanie pozvaný na výberové konanie v sídle zamestnávateľa. Vybraným uchádzačom zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Po prijatí na školu bude podpísaná medzi žiakom a zamestnávateľom učebná zmluva.

Organizácia štúdia:  Teoretické vzdelávanie bude prebiehať v priestoroch Strednej odbornej drevárskej školy v Topoľčanoch na Pílskej ulici podľa rozvrhu vypracovaného školou. Praktické vyučovanie bude poskytované u zamestnávateľa FINIT WOOD, s.r.o. v sídle firmy v Čeľadinciach. Praktické vyučovanie bude prebiehať v 2., 3.a 4. ročníku od 7.00 do 14.00 hod.

Možnosť pracovného uplatnenia:
 Cieľom spoločnosti FINIT WOOD,s.r.o. je vytvoriť pre absolventov pracovné miesta a podmienky tak, aby po úspešnom absolvovaní strednej školy mohli pokračovať ako riadni zamestnanci spoločnosti.Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vzdelávanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3-ročnom učebnom odbore 3355 H stolára formou denného štúdia v 4-ročnom študijnom odbore 3341K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.Absolvent úspešným absolvovaním3-ročného štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný lista vysvedčenie o záverečnej skúške a 4-ročného štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.V neposlednom rade získajú všetci absolventi cennú prax, ktorá je vstupnou bránou k lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce.

Finančné ohodnotenie a hmotné zabezpečenie: Žiakom ponúkame odmenu za produktívnu prácu a možnosť získania podnikového štipendia.

Odmena za produktívnu prácu - je vo výške 50% až 100% z hodinovej minimálnej mzdy. Pri určovaní výšky odmeny sa zohľadňuje kvalita, produktivita a aktivita žiaka.

 Podnikové štipendium - pri získaní podnikového štipendia sa prihliada na dosiahnutý prospech žiaka v praktickom vyučovaní, jeho účasť na praktickom vyučovaní ako i zručnosť a výsledky v praktickom vyučovaní. Výška podnikového štipendia sa pohybuje od 20€ až do 60€ mesačne.

Hmotné zabezpečenie žiaka
-         osobné ochranné pracovné prostriedky
-         stravovanie u zamestnávateľa
-         posúdenie zdravotnej spôsobilosti žiaka